Lemma is an Electromagnetics API

Geupdate 1 maand geleden

Main Lemma Repository

Geupdate 1 maand geleden

Galerkin FEM for elliptic PDEs

Geupdate 1 maand geleden

Borehole NMR processing

Geupdate 1 maand geleden

Surface NMR processing and inversion GUI

Geupdate 1 maand geleden

Surface NMR forward modelling

Geupdate 1 maand geleden

3D EM based on Schur decomposition

Geupdate 1 maand geleden

Discrete Element Methods (Alpha)

Geupdate 1 maand geleden